คำอธิษฐานขอขมาต่อพระรัตนตรัย เป็นมนต์ที่ชาวพุทธใช้แสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย ประกอบด้วยพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เชื่อว่าเป็นการสวดขออโหสิกรรมที่เราอาจเผลอไปเผลอไป ซึ่งการสวด ขอพระรัตนตรัยสามารถสวดได้ทุกวัน ช่วยเสริมสติ จิตใจสงบ มีสมาธิ ชีวิตพบเจอแต่สิ่งดีดี ความเจริญรุ่งเรือง

รวมบทสวดมนต์ ขอขมาพระรัตนตรัย เสริมสิริมงคลชีวิต รับปี

สำหรับขอขมาต่อพระรัตนตรัยมีบทสวดหลายบทด้วยกัน เช่น บทสวดขอขมาพระรัตนตรัย วันธัมมิ บทโยธโส ที่ชาวพุทธส่วนใหญ่สวด หรือจะเป็นการสวดขอขมาพระรัตนตรัยของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ แห่งวัดท่าซุง จ.อุทัยธานี ที่ศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศให้ความเลื่อมใสศรัทธา ไทยรัฐออนไลน์ ได้รวบรวมบทสวดมนต์ขอขมาพระรัตนตรัยประเภทต่างๆ ให้เลือกสวดมนต์เสริมสิริมงคลชีวิตได้ทุกวัน ดังนี้

บทสวดขอขมาพระรัตนตรัย ธยามิ

วันทามิ พุทธัง สัพพะเตโตสัม โขมะทะเม ปันเต
วันทามิ ธัมมัง สัพพะเมโต สัมมา ธัมเม ปันเต
วันทามิ สังฆัง สัพพะเมโตสัง ขัมมะเต ปันเต

การแปล: ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ข้าพระองค์กราบขอขมาพระผู้มีพระภาคเจ้า ขอทรงอโหสิกรรมแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมขออโหสิกรรม ขอพระธรรมโปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วย

ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ข้าพระองค์กราบขอขมาพระสงฆ์ทั้งหลาย ขอพระสงฆ์ยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วย

บทสวดขอขมาพระรัตนตรัย ยตฺโส

ยตฺสโมหจิตฺเตน พุทธสมิง
ปาปกาโต มายา คัมธา เม กะตัง โดสัง
สัปปังวินาสันธุ

โยธโส โมหจิตเตนะ ธัมมังสมิง
ปาปกาโต มายา คัมธา เม กะตัง โดสัง
สัปปังวินาสันธุ

ยตฺสโมหจิตฺตนา สังฆสมิง
ปาปกาโต มายา คัมธา เม กะตัง โดสัง
สัปปังวินาสันธุ

การแปล: ความผิดใดที่ได้ทำล่วงเกินพระพุทธเจ้า ขออโหสิกรรม หมดเวรหมดกรรม

กรรมใดที่ได้ทำเกินกว่าเหตุแห่งธรรม ขออโหสิกรรม บาปทั้งปวงให้สิ้นไป

กรรมใดล่วงละเมิดต่อคณะสงฆ์ ขออโหสิกรรม ระงับบาปทั้งปวง

พิธีขอขมาพระรัตนตรัย วัดท่าซุง (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
สัพปัง อะปะระทัง ขะมะธา เม ปันเต อุกาสะ วาระตะเยนะ กะตัง
สัพบัง อะปะระธัม คัมธา เม ปันเต อุกาสะ คามิ ปันเต

การแปล: ถ้าข้าพเจ้าเคยประมาทและทำผิดต่อพระรัตนตรัยกับพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้า พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายก็ดี ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี กายก็ดี วาจาก็ดี ก็ดีด้วยใจก็ดี ด้วยเจตนาก็ดี ด้วยเจตนาก็ดี ด้วยความรู้ก็ดีด้วยอวิชชาก็ดี

ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรม พระสังฆเจ้า และผู้มีพระคุณทั้งหลาย โปรดงดเว้น โทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเข้าสู่พระนิพพาน

อย่างไรก็ตาม บทสวดมนต์ขอขมาต่อพระรัตนตรัยสามารถทำได้ทุกวัน บ้างก็สวดขออโหสิกรรมจากพระรัตนตรัยเพื่อความสบายใจและทบทวนการกระทำของตนเองเพื่อสำรวมกาย วาจา ใจ โดยเชื่อว่าหากสวดขอขมาเป็นประจำจะช่วยลดอัตตา เสริมสมาธิ และทำให้มีคุณมากขึ้น มีสติในการดำเนินชีวิต

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม